Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
128

III RC 384/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2017-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ustalenie ojcostwa
Sygn. akt III RC 384/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Tczewie, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Flisikowski Protokolant: Katarzyna Kaszubowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 maja 2017 roku w T. sprawy z powództwa Z. G. (1) przeciwko A. K. (1) o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane I ustala, iż A. K. (1) urodzony (...) w T. , syn Z. i D. , zamieszkały w miejscowości P. , jest ojcem małoletnie
Czytaj więcej»

I C 482/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-05-20

Data publikacji: 2017-10-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Kto z winy swej wyrządził szkodę drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia
Sygn. akt I C 482/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dominika Czarnecka Protokolant: Marta Antonowicz po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa C. R. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7 943, 13 zł (siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote trzynaście groszy) z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

III RC 455/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-04-03

Data publikacji: 2017-10-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 455/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Rafał Flisikowski Protokolant Katarzyna Kaszubowska po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2017 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa E. S. (1) przeciwko S. S. (1) i M. S. (1) o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego oddala powództwo; odstąpić od obciążania powódki kosztami sądowymi i nie obciążać jej obowiązkiem zwrotu k
Czytaj więcej»

I C 240/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-05-25

Data publikacji: 2017-10-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Strona żądająca udzielenia zabezpieczenia winna uprawdopodobnić roszczenie dochodzone pozwem. Roszczenie stwierdzone tytułem wykonawczym przedawnia się z upływem 10 lat
Sygn. akt I C 240/16 POSTANOWIENIE Dnia 25 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w skladzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dominika Czarnecka po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2016 r. w Tczewie na posiedzeniu niejawnym z powództwa J. M. przeciwko U. Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą we W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w przedmiocie wniosku powódki o udzielenie zabezpieczenia postanawia: oddalić wniosek. UZ
Czytaj więcej»

I C 109/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-04-27

Data publikacji: 2017-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 109/15 Dnia 27 kwietnia 2015 r. POSTANOWIENIE Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska – Liss po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa A. J. i K. J. przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście (...) o ustalenie postanawia: uzupełnić wyrok Sądu Rejonowego w Tczewie wydany w sprawie I C 109/15 w ten sposób, że zasądzić od powodów A. J. i K. J. solidarnie na rzecz pozwanego Skarbu Państwa – St
Czytaj więcej»

III RC 356/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-04-05

Data publikacji: 2017-09-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza alimenty
Sygn. akt III RC 356/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Dorota Klukowska Protokolant Monika Błaszk po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2017 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej O. G. przeciwko M. G. (1) o alimenty I. zasądza od pozwanego M. G. (1) na rzecz małoletniej powódki O. G. z tytułu alimentów kwotę 600 zł (sześćset złotych) miesięcznie płatną do rąk pr
Czytaj więcej»

I C 1095/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-03-15

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Postanowienie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty), dotyczące opłaty warunkowej, nie uzgadniana indywidualnie z konsumentem, nie jest dla niego wiążąca. Ustalenie tej opłaty na poziomie 99% składki rocznej narusza zasadę równości stron stosunku zobowiązaniowego, w związku z czym rażąco narusza interesy konsumenta.
Sygn. akt I C 1095/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska-Liss Protokolant: Marta Antonowicz po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko A. Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego A. Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. W. kwotę 3.640,39 zł (trzy tysiące sześćset czterdzieści złot
Czytaj więcej»

I C 1328/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-07-15

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) za udzielenie informacji komornikom sądowym (Dz.U. Nr 8, poz. 95 z późn. zm.) nie stanowi podstawy dochodzenia tej należności w drodze powództwa wytoczonego przez ZUS przeciwko komornikowi (niedopuszczalność drogi sądowej).
Sygn. akt I C 1328/15 POSTANOWIENIE Dnia 15 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska-Liss Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Kordecka po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2016 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. Oddział w R. przeciwko K. Z. o zapłatę postanawia: odrzucić pozew. Sygn. akt I C 1328/15 UZASADNIENIE W dniu 24 lutego 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Spo
Czytaj więcej»

I Ns 626/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-09-06

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Istniejący konflikt między współwłaścicielami nieruchomości, a także nieuzasadniona ekonomicznie konieczność jej dostosowania do współkorzystania współwłaścicieli, może uzasadniać oddalenie wniosku o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej
ygn. akt I Ns 626/15 POSTANOWIENIE Dnia 06 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Słowik Protokolant Dagmara Wróbel po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2016 r. na rozprawie sprawy z wniosku K. G. z udziałem A. M. o podział nieruchomości do korzystania postanawia: oddalić wniosek UZASADNIENIE Wnioskodawca K. G. wniósł o dokonanie podziału quoad usum nieruchomości położonej w T. przy ul. (...) , dla której Sąd Rejonowy w Tczewie prowadz
Czytaj więcej»

I C 109/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-04-11

Data publikacji: 2017-08-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: a. W przypadku, gdy w oparciu o sposób korzystania z nieruchomości, możliwym jest ustalenie więcej niż jednego celu, na który nieruchomość jest wykorzystywana, decydujące znaczenie dla wysokości stawki procentowej winien mieć cel, który ma charakter podstawowy. Dla ustalenia sposobu korzystania z nieruchomości przesądzające są zarówno formalne dokumenty dotyczące danej nieruchomości, jak i okoliczności faktyczne, a przede wszystkim zachowanie samego użytkownika wieczystego. b. Prowadzona na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste działalność w formie spółki cywilnej, polegająca na leczeniu uzależnień, nie jest działalnością w formie publicznego zakładu opieki zdrowotnej, którymi są podmioty lecznicze zakładane przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub uczelnie medyczne.
Sygn. akt I C 109/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska - Liss Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Kordecka po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa K. J. i A. J. przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście (...) o ustalenie oddala powództwo. UZASADNIENIE A. i K. J. złożyli Skarbowi Państwa - Staroście (...) wniosek o zmianę stawki opłaty
Czytaj więcej»