Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
333

I C 1095/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-03-15

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Postanowienie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty), dotyczące opłaty warunkowej, nie uzgadniana indywidualnie z konsumentem, nie jest dla niego wiążąca. Ustalenie tej opłaty na poziomie 99% składki rocznej narusza zasadę równości stron stosunku zobowiązaniowego, w związku z czym rażąco (...)
Sygn. akt I C 1095/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska-Liss Protokolant: Marta Antonowicz po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko A. Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego A. Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. W. kwotę 3.640,39 zł (trzy tysiące sześćset czterdzieści złot
Czytaj więcej»

I C 1028/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-04-19

Data publikacji: 2019-01-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasady współżycia społecznego, działając na rzecz osób zajmujących bez tytułu prawnego znajdujący się na nieruchomości budynek, nie uzasadniają – także w okolicznościach przemawiających za zapewnieniem tym osobom jak najdalej idącej ochrony – trwałego pozbawienia właściciela uprawnienia do wyłącznego korzystania z budynku. Przepis art. 5 k.c. (...)
Sygn. akt I C 1028/16 WYROK 1 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ściepuro Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Kordecka po rozpoznaniu w dniu 07 kwietnia 2017 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa J. L. przeciwko A. L. (1) , B. L. , K. L. (1) i K. L. (2) z udziałem interwenienta ubocznego Gminy G. o eksmisję I. nakazuje pozwanym A. L. (1) , B. L. , K. L. (1) i K. L. (2) opusz
Czytaj więcej»

I C 1012/16

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-10-10

Data publikacji: 2019-03-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zobowiązaniem powoda jest opłacanie składek, zaś podstawowy obowiązek pozwanego to wypłata świadczenia na wypadek zaistnienia zdarzenia przewidzianego w umowie. Wykup polisy i pobranie opłaty z tego tytułu następuje dopiero po rozwiązaniu umowy, zatem nie jest to świadczenie główne stron. Rozwiązanie umowy nie jest bowiem zdarzeniem (...)
Sygn. akt I C 1012/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Mazur-Kwidzińska Protokolant stażysta Kamila Niedziałkowska po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa S. D. przeciwko V. L. Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanej V. L. Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda S. D. kwotę 63.761,05 zł (s
Czytaj więcej»

I C 1174/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-11-19

Data publikacji: 2020-03-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd ma obowiązek oceny zasadności powództwa skierowanego przeciwko konsumentowi pod kątem przedawnienia roszczenia w sytuacji, gdy stosunek prawny stanowiący podstawę żądania pozwu powstał przed wejściem w życie art. 117 § 21 k.c. Uznanie przedawnionego roszczenia może zawierać także zrzeczenie się zarzutu przedawnienia, jeżeli z treści (...)
1 Sygn. akt I C 1174/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2018 r. 1 Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny 2 Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Słowik Protokolant sekretarz sądowy Monika Pietruszewska po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2018 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka masy upadłości (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w G. przeciwko B. K. o zapłatę oddala powództwo Sygnatura akt
Czytaj więcej»

I C 1629/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2019-04-18

Data publikacji: 2020-03-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zaprzeczenie dokonane przez stronę procesową powoduje, że istotne dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności stają się sporne i muszą być udowodnione. W razie ich nieudowodnienia sąd oceni je na niekorzyść strony, na której spoczywa ciężar dowodu, chyba że miał możliwość przekonać się o prawdziwości twierdzeń na innej podstawie.
Sygn. akt I C 1629/18 WYROK 1 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marek Rafałko Protokolant: Kamila Niedziałkowska po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2019 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w K. przeciwko N. G. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 917 (dzi
Czytaj więcej»

I C 1816/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-03-09

Data publikacji: 2016-06-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Trwałe, fizyczne i funkcjonalne połączenie konstrukcji ścian, dachu i podłoża z instalacjami energetycznymi przeznaczonymi do doprowadzania, przetwarzania i rozdzielania prądu elektrycznego przesądza o tym, że zarówno budynek, jak i instalacje energetyczne należy uznać za części składowe całości w postaci rzeczy złożonej (art. 47 § 2 k.c.) i (...)
Sygn. akt I C 1816/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Lubowiecki Protokolant Stażysta Kamila Niedziałkowska po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. G. i K. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w G. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w G. solidarnie na rzecz powodów M. G. i K. G. kwotę 38.000 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych
Czytaj więcej»

I C 1669/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2019-03-12

Data publikacji: 2020-08-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Przepis ten określa reguły dowodzenia, tj. przedmiot dowodu oraz osobę, na której spoczywa ciężar udowodnienia faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Zaznaczyć też trzeba, że przy rozpoznawaniu sprawy na podstawie przepisów kodeksu (...)
1 Sygn. akt I C 1669/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2019 r. 1 Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Słowik Protokolant sekretarz sądowy Dagmara Wróbel po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2019. w T. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. przeciwko A. W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej A. W. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. kwotę
Czytaj więcej»

I C 1937/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2018-04-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie (...)
gn. akt I C 1937/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska-Liss Protokolant Monika Wojak po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa - (...) Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w G. przeciwko R. L. (1) o zapłatę I. zasądza od pozwanego R. L. (1) na rzecz powoda Skarbu Państwa - (...) Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych H
Czytaj więcej»

I C 592/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-01-24

Data publikacji: 2020-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 592/17 WYROK 1 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Mazur-Kwidzińska Protokolant Nikola Zaremba po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2018 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa Z. G. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. z udzia łem Powiatowego Rzecznika Konsumentów w T. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowi
Czytaj więcej»

I C 542/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-01-10

Data publikacji: 2020-06-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w (...)
Sygn. akt I C 542/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ T. , dnia 9 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dominika Czarnecka Protokolant: Marta Antonowicz po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2016 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa K. P. przeciwko A. W. , D. W. o zapłatę I. zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 2 237, 37 zł (dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 37/100), w tym kwotę: -
Czytaj więcej»